โครงการปี 2017

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ดำเนินกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (FDC) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพการออกแบบสร้างสรรค์สู่เส้นทางการสร้างแบรนด์แฟชั่น ในสาขาต่างๆประกอบด้วย สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ให้แก่บุคลากรด้านแฟชั่นของไทยทั้งนักออกแบบ ผู้ประกอบการSMEs และนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างเข้มแข็ง ด้วยการผสมผสานการประยุกต์ใช้ทุนสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผนวกกับการพัฒนาสินค้าแฟชั่นซึ่งตอบสนองโจทย์ ความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับกระแส แนวโน้มแฟชั่นโลก (Global Fashion Trend) ด้วยแนว คิดนวัตกรรมแฟชั่น (Innofashion) ซึ่งให้ความสำคัญกับทุกมิติของงานสร้างสรรค์ เกิดเป็นคอลเลคชั่นสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างทั้งรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล FDC2017

กิจกรรมแถลงข่าว รับสมัคร และ 
การคัดเลือกรอบที่ 1

กิจกรรมรับสมัคร และ คัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

สัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ
FDC 2017

การอบรมพัฒนาศักยภาพความให้กับนักออกแบบทุกท่าน

กิจกรรมรับสมัคร และ คัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560