รางวัล FDC2018

ผู้สมัครที่สามารถพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์คอลเลคชั่นสินค้าที่โดดเด่นทั้งในด้านแนวคิด
การออกแบบและอรรถประโยชน์ ตอบโจทย์หรือธีมการออกแบบรวมทั้ง ตอบสนองความต้องการและแนวโน้มกระแสนิยมของตลาด จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Fashion Designer Creation 2018 (FDC2018) ในประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
และการศึกษาดูงานแหล่งแฟชั่นในต่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ประเภทเครื่องหนังและรองเท้า จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
และการศึกษาดูงานแหล่งแฟชั่นในต่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
และการศึกษาดูงานแหล่งแฟชั่นในต่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ผู้ชนะเลิศการประกวดปี 2017