เกี่ยวกับโครงการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (FDC) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบเป็นแนวทางสำคัญแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนสู่ยุค 4.0
ซึ่งจะช่วยสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการออกแบบสินค้าแฟชั่ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และสาขาเครื่องหนังและรองเท้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ไม่สามารถจ้างนักออกแบบประจำได้ รวมทั้งสอดคล้องกับกระแสแนวโน้มการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ของนักออกแบบและบุคลากรด้านการสร้างสรรค์ ยกระดับฝีมือทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
สอดคล้องกับกระแสความนิยมแฟชั่นทั้งของไทย และนานาชาติ

รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการด้านการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นอย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนนักออกแบบในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น และอุปสรรคในการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผลงานที่มีศักยภาพได้รับการผลิต และแสดงออกสู่สายตาของประชาชนทั่วไปเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมนี้คือ การสร้างนักออกแบบให้เป็นมืออาชีพ สนองตอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรม นับว่าเป็นการช่วยผลักดันทั้งนักออกแบบและผู้ผลิต SMEs ได้ยกระดับความรู้ความสามารถพร้อมประสบการณ์ที่จะสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไป ด้วยแนวคิดนวัตกรรมแฟชั่น (Innofashion) ซึ่งให้ความสำคัญกับทุกมิติของงานสร้างสรรค์ เกิดเป็นคอลเลคชั่นสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างทั้งรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล FDC2018

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานออกแบบสินค้าแฟชั่น การตลาด กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จจากวิทยากรและที่ปรึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่น รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาคอลเลคชั่นสินค้าภายใต้การปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงจาก Coach ส่วนตัว นำทีมโดย Fashion IDOL แต่ละสาขา

ผลงานการสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาตัดสินรางวัล FDC2018 ใน 3 สาขารวม 9 รางวัล พร้อมรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 450,000 บาท โล่และเกียรติบัตรพร้อมการศึกษาดูงานด้านแฟชั่นในต่างประเทศ (เฉพาะรางวัลที่ 1 แต่ละสาขา) และโอกาสการเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์กับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ